Developers

Developer Nalpeiron Ltd. info

Name: Nalpeiron Ltd.
Website:

List of software(s) that Nalpeiron Ltd. has built:


  Filename Product
  asetup_e-pos-tep-220-therma_1019424745165.exe Nalpeiron License Management
  ASTSRV.EXE Nalpeiron License Management
  Cyberlink YouCam sp61279.exe Nalpeiron License Management
  DCNTranProc.exe Nalpeiron License Management
  DejocKibzid.exe Nalpeiron License Management
  I3BSer_ABC.exe Nalpeiron License Management
  nalserv.exe netNLS
  nlssrv32.exe Nalpeiron License Management
  ntpd.exe Nalpeiron License Management
  nxlog.exe Nalpeiron License Management
  Office AIO 2010.exe Nalpeiron License Management
  RDRV2X.EXE Nalpeiron License Management
  svservice.exe Nalpeiron License Management
  tempInstaller428016.exe Nalpeiron License Management